Statut Fundacji W Słusznej Sprawie

STATUT FUNDACJI “W SŁUSZNEJ SPRAWIE”

  - tekst jednolity -

 

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art 1. 

 1. Fundacja pod nazwą „W Słusznej Sprawie”, zwana w dalszej części statutu „Fundacją”, została ustanowiona przez Pana Patryka Maksimczyka, zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym z dnia 01.02.2021, sporządzonym przez notariusz Alicję Pracz w Świdwinie

 2. Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach z późniejszymi zmianami, Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z późniejszymi zmianami oraz niniejszego Statutu.

 3. Właściwym Sądem Rejestrowym dla Fundacji jest Sąd Rejonowy w Koszalinie

 4. Działalność Fundacji jest zgodna z podstawowymi interesami Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Art. 2

 1.  Czas trwania fundacji jest nieoznaczony

 2. Fundacja może posługiwać się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.

 3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, który po zarejestrowaniu go podlegać będzie ochronie prawnej.

 4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

 5. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.

 6. Fundacja może być członkiem organizacji o podobnym profilu działalności.

 

Art. 3

 1. Siedzibą Fundacji jest Drawsko Pomorskie ( miejscowość w województwie zachodniopomorskim, powiat drawski, gmiana drawsko-pomorska, Kod pocztowy: 78-500)

Art. 4

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może również podejmować działania mające na celu współpracę z partnerami zagranicznymi jak również prowadzić działalność przewidzianą w Statucie poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 3. Fundacja może tworzyć oddziały terenowe, zakłady, filie, a także przystępować do spółek, stowarzyszeń oraz innych krajowych i zagranicznych organizacji, w tym zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o tym samym lub zbliżonym charakterze działania.

Art. 5

 1. Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister Edukacji i Nauki

 

II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

Art. 6

 1. Celem działania Fundacji jest:

 1. Działania na rzecz komunikacji i konstruktywnego rozwiązywania konfliktów między generacjami. Pomoc we wzajemnym zrozumieniu różnic wiekowych dotykających różnych obszarów życia (społeczne, zawodowe, kulturalne, osobiste, religijne);

 2. Edukacja oraz budowanie dialogu  na temat praw i obowiązków kobiet i mężczyżn wobec siebie, wobec rodziny oraz wobec społeczeństwa.

 3. Aktywizacja obywatelska, zachęcanie ludzi do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym;

 4.  Przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji wobec grup marginalizowanych

 5.  działania na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn;

 6. działalność dobroczynna;

 7. ochrona zdrowia i profilaktyka zdrowotna;

 8. działania z zakresu pomocy społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu;

 

Art. 7

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące formy działania:

 1. organizowanie konferencji, debat, wykładów, wystaw, festiwali;

 2.  monitorowanie stosowania prawa z punktu widzenia przestrzegania praw człowieka oraz zasady równouprawnienia ze względu na płeć poprzez m.in. prezentowanie stanowiska Fundacji

 3. publikowanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych;

 4. realizowanie projektów aktywizacji obywatelskiej, zawodowej, społecznej, kulturalnej;

 5. prowadzenie działalności wydawniczej, organizowanie kampanii, konferencji oraz współpracę z mediami w celu podnoszenia świadomości społeczeństwa w zakresie równego statusu kobiet i mężczyzn,

 6. organizowanie kampanii społecznych i akcji medialnych;

 7.  gromadzenie danych dotyczących dyskryminacji ze względu na płeć;

 8. współpraca z innymi organizacjami i instytucjami, których cele są spójne z celami działania Fundacji

 

Art. 8

 1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

 

Art. 9

 1. Fundacja może ustanawiać odznaki honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami i nagrodami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym w realizacji celów obranych przez Fundację.

 

III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

Art. 10

 1. Na realizację celów Fundacji Fundator przeznacza kwotę pieniężną w wysokości łącznie 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) - która stanowić będzie fundusz założycielski Fundacji - oraz inne mienie takie jak: środki finansowe, nieruchomości, ruchomości nabyte przez Fundację w toku działania.

 

Art. 11

 1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

Art. 12

 1. Przychody fundacji mogą pochodzić z:

 1. Funduszu założycielskiego i darowizn Fundatorów.

 2. Krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów.

 3. Dotacji i subwencji osób prawnych i fizycznych, mających swoje siedziby w Polsce i za granicą.

 4. Zbiórek i imprez publicznych.

 5. Majątku fundacji.

 6. Odsetek i depozytów bankowych i innych dochodów kapitałowych.

 7. Dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

 8. Dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych.

 9. Dochody z nawiązek zarządzanych na rzecz organizacji społecznych.

 10. Funduszy Unii Europejskiej.

 11. Funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej.

 12. Aukcji internetowych.

 

Art.  13

 1. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację dowolnych celów statutowych Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 2. Dochody Fundacji mogą być swobodnie używane na realizację celów Fundacji.

 3. Fundacja przeznacza całą nadwyżkę przychodów nad kosztami na rozwijanie działalności pożytku publicznego.

Art.  14

 1. Przedmiotem spadków, zapisów lub darowizn mogą być środki płatnicze, papiery wartościowe, nieruchomości oraz mienie ruchome.

Art.  15

 1. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana na działalność statutową.

Art.  16

 1. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Art.  17

 1. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

Art.  18

 1. Fundacja nie może:

 1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

 2. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji lub pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

 3. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji lub pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.

 4. Fundacja nie może nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji, członkowie Rady Fundacji lub pracownicy Fundacji, oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

    IV. ORGANY FUNDACJI

Art.19

 1. Organem zarządzającym jest Zarząd , który zarządza jej majątkiem i reprezentuje ją na zewnątrz.

 2.  Fundacja dla właściwego realizowania celów statutowych może powoływać także inne organy, w szczególności Radę Fundacji, Radę Programową oraz inne, jeżeli Zarząd uzna je za konieczne.

 3. Nowe organy w Fundacji powołuje Fundator na wniosek Prezesa Zarządu.

 

          ZARZĄD FUNDACJI

Art. 20

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”, kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

 2. Zarząd fundacji składa się z jednej lub więcej osób, przy czym maksymalna liczba członków Zarządu może wynosić pięć osób. Kadencja Zarządu – czas nieokreślony.

 3.  Członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundator. Fundator może sam pełnić funkcje Prezesa lub Członka Zarządu; Może być także on sam pełniąc funkcję Prezesa lub Członka Zarządu.

 4. Członkiem Zarządu Fundacji może być pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 5. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania lub śmierci. Odwołanie członka Zarządu następuje m.in. w razie:
  a. Złożenia przez Członka rezygnacji.
  b. Zaniechania pełnienia obowiązków Członka Zarządu przez okres dłuższy niż cztery miesiące.
  c. Istotnego naruszenia postanowień Statutu Fundacji lub przepisów prawa.

 6. Zarząd może uchwalić swój regulamin, który winien być zatwierdzony przez Fundatora.

 7. W przypadku śmierci Fundatora , Członków Zarządu będzie powoływał aktualny Prezes Zarządu, jeżeli natomiast w Fundacji została powołana Rada Fundacji wtedy Rada będzie wybierała Prezesa i Członków Zarządu.

 8. W skład Zarządu Fundacji wchodzi Prezes i Członkowie Zarządu.

 9. Pierwszy Zarząd w liczbie powołuje Fundator w składzie:
  Patryk Maksimczyk – Prezes Zarządu Fundacji

 10. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos prezesa zarządu.

 11. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

 12. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

 13. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają: w przypadku zarządu jednoosobowego – jedyny członek Zarządu, w przypadku zarządu wieloosobowego – co najmniej dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

 

   Art. 21

 1. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.

 2. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

 3. Zarząd działa zgodnie z regulaminem.

 4. Pracami Zarządu kieruje prezes.

 5. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes nie rzadziej niż cztery razy w roku.

 6. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

 7. Członkowie Zarządu, z tytułu pełnienia swych funkcji mogą być wynagradzani przez Fundatora.

 8. Wynagrodzenie za pracę Członków Zarządu określa Fundator.

 9. Wynagrodzenie za pracę Członków Zarządu i pracowników biura będą wypłacane wyłącznie z wypracowanych środków Fundacji.

 

Art.  22

 1. Zarząd Fundacji w szczególności:

 1. Opracowuje projekty preliminarzy wydatków Fundacji.

 2. Kieruje bieżącą działalnością oraz zarządza majątkiem Fundacji.

 3. Ponosi odpowiedzialność za realizację celów statutowych oraz wyników jej działalności finansowo – gospodarczej.

 4. Przyjmuje subwencje, dotacje, spadki, darowizny i zapisy.

 5. Występuje z wnioskami w sprawach przystąpienia Fundacji do innych fundacji, spółek i organizacji gospodarczych.

 6. Uchwala regulamin biura Fundacji, przyjmuje i zwalnia pracowników biura oraz ustala ich wynagrodzenie za pracę.

 7. Sporządza sprawozdania z działalności Fundacji oraz przedstawia bilans z wnioskiem o udzielenie zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

 8. Opracowuje wnioski o zmianę Statutu oraz połączenia i likwidacji Fundacji.

  

Art.  23

 1. W sprawach ze stosunku pracy, Fundację wobec członków Zarządu reprezentuje Fundator, a w przypadku ustanowienia Rada Fundacji.

 2. W sprawach ze stosunku pracy Prezes Zarządu pełni funkcje kierownika zakładu pracy.

 

 

RADA FUNDACJI

      (w przypadku jej powołania)

Art.  24
 

1.Rada Fundacji składa się z 3 do 7 członków.

2. W skład Rady wchodzi Fundator oraz inne osoby powołane oświadczeniem Fundatora.

3. Członkiem Rady Fundacji może być pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

4. W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć członkowie innych organów Fundacji, kierownicy jednostek organizacyjnych, pracownicy Fundacji oraz inne zaproszone osoby z głosem doradczym.

5. Fundator może być reprezentowany w Razie Fundacji przez osobę umocowaną do jego reprezentowania – w formie pisemnej.

6. Wszystkie uchwały Rady Fundacji podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos Fundatora.

7. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
a. uchwalenie wieloletnich programów działania Fundacji.
b. powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu.
c. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu.
d. podejmowanie uchwały o likwidacji Fundacji lub połączeniu z inną Fundacją.
e. dokonywanie interpretacji postanowień Statutu Fundacji.

8. W przypadku śmierci Fundatora uprawnienia z ust 2 przechodzą na Prezesa Zarządu.
 

V. DECYZJE PODEJMOWANE W TRYBIE SZCZEGÓLNYM

 

Art. 25

      ZMIANA STATUTU FUNDACJI

 1. Zmiana statutu nie może dotyczyć zmiany celu Fundacji.

 2. Decyzje w kwestii zmiany statutu podejmuje Zarząd Fundacji, większością 2/3 głosów w tym Prezesa, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu Fundacji.
   

Art.26

POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

 1. Fundacja dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów statutowych może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach na warunkach określonych przez zainteresowane strony.

 2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku nowe cele fundacji mogą być sprzeczne z pierwotnymi.

 3. Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje  na wniosek Prezesa Zarządu Zarząd większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu Fundacji.

 

Art. 27

  LIKWIDACJA FUNDACJI

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie nieosiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.

 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje na wniosek Prezesa Zarządu Zarząd większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu Fundacji.

Art. 28
 

 1. Likwidatora Fundacji wyznacza Zarząd.

 2.  Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
  a. zgłoszenie wniosku do właściwego sądu rejonowego o wpisanie otwarcia likwidacji;
  b. wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia;
  c. sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli;
  d. sporządzenie planu finansowego likwidacji j planu zaspokojenia zobowiązań;
  e. ściągnięcie wierzytelności. wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji;
  f. przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli;
  g. zgłoszenie ukończenia likwidacji do właściwego sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru;
  h. przekazanie dokumentów Fundacji do archiwum państwowego;
  i. Zawiadomienie odpowiedniego ministra.

 Art. 29

 1. Przeznaczenie środków majątkowych pozostałych po likwidacji Fundacji :

 1. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przeznaczone na rzecz działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach statutowych.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Art. 30

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy w Koszalinie